لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : AKKO هلدر و کفتراش

هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L به صورت چپ و راست میباشد
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L دارای زیربند میباشد
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L به صورت پیچ از رو میباشد
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L در سایزهای 10 12 16 20 32 40 50 میباشد

هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L در سایزها و کدهای زیر میباشد:
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S12X05H 06
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S16X07M 08
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S10H 11
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S12K 11
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S16X10M 11
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S16X13M 11
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S16M 11
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S16X13M 16
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S16M 16
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S20X16P 16
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S20P 16
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S25R 16C
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L 32S 16C
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L 40T 16C
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S50U 16C
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S20P 22
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S25R 22C
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S32T 22C
هلدر گام زنی داخل تراشی SIR/L S40T 22Ca

AKKO
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCBNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCKNR/L
هلدر رو تراشی TCLNR/L
هلدر رو تراشی TCLNR/L
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCMNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TCZNN
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر رو تراشی TDHNR
هلدر TDJNR/L
هلدر TDJNR/L
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TDNNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSDNN
هلدر تراشکاری TSKNR
هلدر تراشکاری TSKNR
کف تراش XDMW
کف تراش XDMW
ابزار کف تراش ODMT خور
ابزار کف تراش ODMT خور
کف تراش OFMT خور
کف تراش OFMT خور
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت KROLOY
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش مخصوص اینسرت SUMITOMO
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN المان
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی مخصوص اینسرت HORN کوچک
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر برش رو تراشی اینسرت zcc دو سر
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراشی TSSNR/L
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TSSNR
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTENN
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراش TTGNR/L
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراشی TTJNR
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراش TVHNR/L آکو
هلدر رو تراشی TVJNR/L
هلدر رو تراشی TVJNR/L
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TVVNN
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر رو تراشی TWLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی TCLNR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر داخل تراشی آکو TD-NR/L
هلدر داخل تراشی TDQNR/L
هلدر داخل تراشی TDQNR/L
هلدر کاتریج SCMCN آکو
هلدر کاتریج SCMCN آکو
کاتریج STXCR/L آکو
کاتریج STXCR/L آکو
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر گام زنی رو تراش SER/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCACR/L
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCLCR/L آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو
هلدر رو تراشی SCMCN آکو
هلدر گام زنی TER
هلدر گام زنی TER