لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : اینسرت یا الماس تراشکاری اینسرت الماس تراشکاری

ابزار تراش واحد بورس انواع اینسرت های TNMG با گرید های فولاد استیل و چدن و در سایزهای مختلف میباشد

الماس (اینسرت) تراشکاری TNMG 110308 الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 110304 الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 160404 الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 160408 الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 160412
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 160416
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 220404
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 22408
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 220412
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 220416
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 270708
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 270712
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 270716
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 270724
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 330912
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 330924
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMG 330927
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 110304
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 110308
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 160404
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 160408
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 160412
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 160416
الماس (اینسرت) تراشکارTNMA 220404
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 220408
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 220412
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 220416
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 220424
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 270608
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 270612
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 270616
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 270624
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 330908
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMA 330912
الماس (اینسرت) تراشکاریNA 330916
الماس (اینسرت) تراشکاری TNMM 110304
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 110308
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 160404
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 160408
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 160412
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 160416
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 220404
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 220408
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 220412
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 220416
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 220424
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 270608
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 270612
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 270616
الماس (اینسرت) تراشکاریTNMM 330908

اینسرت یا الماس تراشکاری
اینسرت(الماس ) DNMG
اینسرت(الماس ) DNMG
اینسرت (الماس ) DNMG والتر
اینسرت (الماس ) DNMG والتر
الماس تراشکاری CNMG
الماس تراشکاری CNMG
الماس تراشکاری RNMG
الماس تراشکاری RNMG
الماس تراشکاری VBMT
الماس تراشکاری VBMT