لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : اینسرت یا الماس تراشکاری اینسرت الماس تراشکاری

ابزار تراش واحد بورس انواع اینسرت های تراشکاری والتر میباشد
اینرت تراشکاری DNMG مخصوص کارهای داخل تراشی و رو تراشی میباشد
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 110408-NF WPP01
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 110404-NF WPP01
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 110408-NF WPP10S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 110404-NF WPP10S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150404-NFT WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150408-NFT WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150412-NFT WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150604-NFT WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150608-NFT WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150612-NFT WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150604-NFT WS10
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 110404-NF4 WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 110408-NF4 WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150404-NF4 WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150404-NF4 WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150408-NF4 WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150608-NF4 WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 1506012-FPS WPP30S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150604-FPS WPP30S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150608-FPS WPP30S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150604-NM WPP20S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150608-NM WPP20S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150604-NMT WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150608-NMT WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150408-NMS WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150604-NMS WSM20
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 110408-MP3 WPP30S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150608-MP3 WPP30S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150604-MP5 WPP30S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150612-MP5 WPP30S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150604-NM4 WSM30
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150608-NM4 WSM30
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150612-NM4 WSM30
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150608-MK5 WKK20S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150604-MKS WKK20S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150612-MKS WKK20S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150608 NRF WPP30S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150604-NRF WPP30S
الماس (اینسرت) تراشکاری والتر DNMG 150608-NRF WPP20S

اینسرت یا الماس تراشکاری
اینسرت(الماس ) DNMG
اینسرت(الماس ) DNMG
الماس تراشکاری CNMG
الماس تراشکاری CNMG
الماس تراشکاریTNMG
الماس تراشکاریTNMG
الماس تراشکاری RNMG
الماس تراشکاری RNMG
الماس تراشکاری VBMT
الماس تراشکاری VBMT