لوگوی ابزار واحد

02166393348 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166393348 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : اینسرت یا الماس تراشکاری اینسرت الماس تراشکاری

ابزار تراش واحد بورس انواع اینسرت های تراشکاری از جمله DNMG میباشد
اینسرت DNMG در سایز و Rمختلف موجود میباشد
از اینسرت DNMG برای داخل تراشی و رو تراشی استفاده میشود این نوع اینسرت به نسبت اینسرت های دیگر از مقاومت بالاتری برخوردار است

الماس تراشکاری فولاد DNMG 110404الماس تراشکاری فولاد DNMG 110408الماس تراشکاری فولاد DNMG 150404الماس تراشکاری فولاد DNMG 150408الماس تراشکاری فولاد DNMG 150412الماس تراشکاری فولاد DNMG 150416الماس تراشکاری فولاد DNMG 150604الماس تراشکاری فولاد DNMG 150608لماس تراشکاری فولاد DNMG 150612الماس تراشکاری فولاد DNMG 150616الماس تراشکاری فولاد DNMM 110404الماس تراشکاری فولاد DNMM 110408الماس تراشکاری فولاد DNMM 15040الماس تراشکاری فولاد DNMM 150408الماس تراشکاری فولاد DNMM 150412الماس تراشکاری فولاد DNMM 150604الماس تراشکاری فولاد DNMM 150608الماس تراشکاری فولاد DNMM 150612الماس تراشکاری فولاد DNMM 150616الماس تراشکاری چدن DNMA 110404الماس تراشکاری چدن DNMA 110408الماس تراشکاری چدن DNMA 150404الماس تراشکاری چدن DNMA 150408الماس تراشکاری چدن DNMA 150412الماس تراشکاری چدن DNMA 150604الماس تراشکاری چدن DNMA 15060الماس تراشکاری چدن DNMA 150612الماس تراشکاری چدن DNMA 150616


لماس تراشکاری استیل تراشی DNMG 110404الماس تراشکاری استیل تراشی DNMG 110408الماس تراشکاری استیل تراشی DNMG 150404الماس تراشکاری استیل تراشی DNMG 150408الماس تراشکاری استیل تراشی DNMG 15041الماس تراشکاری استیل تراشی DNMG 150416الماس تراشکاری استیل تراشی DNMG 150604الماس تراشکاری استیل تراشی DNMG 150608الماس تراشکاری استیل تراشی DNMG 150612الماس تراشکاری استیل تراشی DNMG 150616الماس تراشکاری استیل تراشی DNMM 110404الماس تراشکاری استیل تراشی DNMM 110408الماس تراشکاری استیل تراشی DNMM 150404الماس تراشکاری استیل تراشی DNMM 150408الماس تراشکاری استیل تراشی DNMM 150412الماس تراشکاری استیل تراشی DNMM 150604الماس تراشکاری استیل تراشی DNMM 150608الماس تراشکاری استیل تراشی DNMM 150612الماس تراشکاری استیل تراشی DNMM 150616
الماس تراشکاری چدن DNMA 110404
الماس تراشکاری چدن DNMA 110408
الماس تراشکاری چدن DNMA 150404
الماس تراشکاری چدن DNMA 150408
الماس تراشکاری چدن DNMA 150412
الماس تراشکاری چدن DNMA 150604
الماس تراشکاری چدن DNMA 150608
الماس تراشکاری چدن DNMA 150612
الماس تراشکاری چدن DNMA 150616

الماس تراشکاری فولاد والتر DNMG 110404
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMG 110408
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMG 150404
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMG 150408
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMG 150412
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMG 150416
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMG 150604
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMG 150608
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMG 150612
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMG 150616
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMM 110404
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMM 110408
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMM 150404
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMM 150408
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMM 150412
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMM 150604
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMM 150608
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMM 150612
الماس تراشکاری فولاد والتر DNMM 150616
الماس تراشکاری چدن والتر DNMA 110404
الماس تراشکاری چدن والتر DNMA 110408
الماس تراشکاری چدن والتر DNMA 150404
الماس تراشکاری چدن والتر DNMA 150408
الماس تراشکاری چدن والتر DNMA 150412
الماس تراشکاری چدن والتر DNMA 150604
الماس تراشکاری چدن والتر DNMA 150608
الماس تراشکاری چدن والتر DNMA 150612
الماس تراشکاری چدن والتر DNMA 150616


لماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMG 110404
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMG 110408
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMG 150404
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMG 150408
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMG 150412
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMG 150416
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMG 150604
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMG 150608
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMG 150612
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMG 150616
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMM 110404
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMM 110408
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMM 150404
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMM 150408
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMM 150412
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMM 150604
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMM 150608
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMM 150612
الماس تراشکاری استیل تراشی سندویک DNMM 150616
الماس تراشکاری چدن سندویک DNMA 110404
الماس تراشکاری چدن سندویک DNMA 110408
الماس تراشکاری چدن سندویک DNMA 150404
الماس تراشکاری چدن سندویک DNMA 150408
الماس تراشکاری چدن سندویک DNMA 150412
الماس تراشکاری چدن سندویک DNMA 150604
الماس تراشکاری چدن سندویک DNMA 150608
الماس تراشکاری چدن سندویک DNMA 150612
الماس تراشکاری چدن سندویک DNMA 150616

اینسرت یا الماس تراشکاری
اینسرت (الماس ) DNMG والتر
اینسرت (الماس ) DNMG والتر
الماس تراشکاری CNMG
الماس تراشکاری CNMG
الماس تراشکاریTNMG
الماس تراشکاریTNMG
الماس تراشکاری RNMG
الماس تراشکاری RNMG
الماس تراشکاری VBMT
الماس تراشکاری VBMT