لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09129497346
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
  • دسته محصول : سه نظام دستگاه تراش سه نظام و چهار نظام

سه نظام دستگاه تراش
متداول ترين وســيله براي بستن قطعه كار سه نظام است. سه نظام داراي سه فك
)پارچه( است كه اين فك ها با استفاده از يك آچار سه نظام باز و بسته ميشوند.
اين فك ها به منظور نگهداشتن قطعه در پيشاني سه نظام تعبيه شده اند. از سه نظام
براي بستن قطعاتي با ســطح مقطع گرد و يا قطعاتي با سطح مقطع چندضلعي
منتظم )كه تعداد اضالع آن مضربي از 3 باشــد( اســتفاده ميشــود.
نحوه عملكرد سهنظام به اين صورت است كه پشت فك هاي آن داراي شيارهايي
است. اين شيارهاي همانند شيارها مارپيچي صفحه پشت فك ها هستند و روي
همان مارپيچ كه مارپيچ ارشــميدس نام دارد ســوار ميشــوند. صفحه مارپيچ
ارشميدس در پشــت داراي دندانه هايي است كه اين دندانه ها با سه چرخدنده
كوچك مخروطي در ارتباط اســت. اين چرخدندهها از بيرون ســه نظام توسط
آچار ســه نظام به حركت درمي آيند. با حركت اين چرخ دنده ها صفحه مارپيچ
ارشميدس ميچرخد و با چرخيدن مارپيچ ارشميدس فك ها همزمان شروع به
حركت مي كنند . اگر آچار سه نظام را موافق عقربه هاي ساعت بچرخانيد فك ها
جمع ميشــوند و اگر برعكس بچرخانيد فك ها از هم باز ميشوند.
داخل ســه نظام و نحوه عملكرد چرخ دنده هــاي مخروطي را نمايش ميدهد و
سه نظام داراي دو دسته فك است. دسته اول فك هاي رو هستند كه براي قطعات
با قطرهاي کوچکتر اســتفاده ميشوند. دسته دوم فك هاي وارو ميباشند كه
براي بســتن قطعاتي كه قطر بزرگتری دارند به‌كار ميروند. سه نظام
با فك هاي رو سه نظام با فك هاي وارو را نمايش ميدهد.

ابزار تراش واحد بورس انواع سه نظام و چهارم نظام های مارک کره نشان در سایز های مختلف میباشد

سه نظام های کره نشان در سایزهای مختلف موجود میباشد که عبارت اند از:
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 50
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 63
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 80
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 100
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 130
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 160
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 200
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 250
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 315
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 400
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 500
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 600
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 800
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 1متر
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 1.5متر
سه نظام دستگاه تراش کره نشان سایز 2متر


سه مظام های کره نشان دارای لوازم یدکی از جمله حلزونی سه نظام دستگله تراش،فک رو و وارو سه نظام دستگاه تراش،آچار سه نظام دستگاه تراش ،قرقری سه نظام دستگاه تراش، پشتی یا صفحه سه نظام دستگاه تراش موجود میباشد
خرید سه نظام دستگاه تراش کره نشان،فروش سه نظام دستگاه تراش کره نشان

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید
02166799388
09129497346

سه نظام دستگاه تراش
سه نظام دستگاه تراش
سه نظام دستگاه تراش
سه نظام دستگاه تراش
سه نظام دستگاه تراش
سه نظام دستگاه تراش سانو
سه نظام دستگاه تراش سانو
سه نظام دستگاه تراش رهم
سه نظام دستگاه تراش رهم