لوگوی ابزار واحد

02166799388 | 09126153325
صفحه اصلی
درباره ما
تماس
تلفن: 02166799388 | ENGLISH | PERSIAN
آسیمتو

آسیمتو

آسیمتو logo

گونیا آسیمتو
گونیا گرانیتی 90 درجه آسیمتو
گونیا گرانیتی 90 درجه آسیمتو
گونیا مویی آسیمتو
گونیا مویی آسیمتو
تراز صنعتی آسیمتو
تراز صنعتی دیجیتال
تراز صنعتی دیجیتال
تراز دیجیتال مگنت دار آسیمتو
تراز دیجیتال مگنت دار آسیمتو
تراز صنعتی تخت 30 سانت
تراز صنعتی تخت 30 سانت
تراز صنعتی تخت
تراز صنعتی تخت
تراز صنعتی تخت 10 سانت
تراز صنعتی تخت 10 سانت
تراز صنعتی تخت 15 سانت
تراز صنعتی تخت 15 سانت
تراز صنعتی تخت 20 سانت
تراز صنعتی تخت 20 سانت
صفحه صافی گرانیتی آسیمتو
صفحه صافی گرانیتی با پایه
صفحه صافی گرانیتی با پایه
صفحه صافی گرانیتی
صفحه صافی گرانیتی
جعبه راپورتر(گیج بلوک )آسیمتو
جعبه راپورتر (گیج بلوک)
جعبه راپورتر (گیج بلوک)
گیج راپورتر(گیج بلوک) زاویه
گیج راپورتر(گیج بلوک) زاویه
پین گیج آسیمتو
پین گیج آسیمتو
لوازم جانبی راپورتر(پایه گیج بلوک)
لوازم جانبی راپورتر(پایه گیج بلوک)
کولیس معمولی آسیمتو
زاویه سنج نقاله ای 200*150 میلیمتر
زاویه سنج نقاله ای 200*150 میلیمتر
ساعت اندیکاتور کورس 25-0 آسیمتو
ساعت اندیکاتور کورس 25-0 آسیمتو
کولیس دایره 15 سانت آسیمتو
کولیس دایره 15 سانت آسیمتو
کولیس دایره 20 سانت آسیمتو
کولیس دایره 20 سانت آسیمتو
کولیس دایره 30 سانت آسیمتو
کولیس دایره 30 سانت آسیمتو
کولیس خط کشی آسیمتو
کولیس خط کشی آسیمتو
کولیس خط کشی 20 سانت آسیمتو
کولیس خط کشی 20 سانت آسیمتو
کولیس خط کشی 40 سانت آسیمتو
کولیس خط کشی 40 سانت آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 80 سانت با فک بالا
کولیس ساده فک بلند 80 سانت با فک بالا
کولیس ساده فک بلند 1 متری با فک بالا آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 1 متری با فک بالا آسیمتو
کولیس ساده تی شکل 300-0 مخصوص علامت گذاری آسیمتو
کولیس ساده تی شکل 300-0 مخصوص علامت گذاری آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 2 متری آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 2 متری آسیمتو
کولیس ساده 30 سانتی با فک بلند با فک بال
کولیس ساده 30 سانتی با فک بلند با فک بال
کولیس ساده فک بلند 50 سانت با فک بالا اسیمتو.
کولیس ساده فک بلند 50 سانت با فک بالا اسیمتو.
کولیس ساده فک بلند 1 متری آسیمتو با فک 15 سانت
کولیس ساده فک بلند 1 متری آسیمتو با فک 15 سانت
کولیس ساده فک بلند 1 متری آسیمتو با فک 20 سانت
کولیس ساده فک بلند 1 متری آسیمتو با فک 20 سانت
کولیس ساده فک بلند 1.5 متری آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 1.5 متری آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 50 سانت آسیمتو با فک 20 سانت
کولیس ساده فک بلند 50 سانت آسیمتو با فک 20 سانت
کولیس ساده فک بلند 75 سانت آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 75 سانت آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 75 سانت آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 75 سانت آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 30 سانت آسیمتو با فک 9 سانت
کولیس ساده فک بلند 30 سانت آسیمتو با فک 9 سانت
کولیس ساده فک بلند 45 سانت آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 45 سانت آسیمتو
کولیس ساده فک بلند 50 سانت آسیمتو با فک 10 سانت
کولیس ساده فک بلند 50 سانت آسیمتو با فک 10 سانت
کولیس معمولی 30 سانت آسیمتو
کولیس معمولی 30 سانت آسیمتو
کولیس معمولی آسیمتو
کولیس معمولی آسیمتو
کولیس معمولی 10سانت آسیمتو
کولیس معمولی 10سانت آسیمتو
کولیس معمولی 15 سانت آسیمتو
کولیس معمولی 15 سانت آسیمتو
کولیس معمولی 20 سانت آسیمتو
کولیس معمولی 20 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج
عمق سنج ساعتی آسیمتو
عمق سنج ساعتی آسیمتو
عمق سنج دیجیتال آسیمتو
عمق سنج دیجیتال آسیمتو
پایه کولیس عمق سنج استنلس استیل
پایه کولیس عمق سنج استنلس استیل
کولیس عمق سنج لبه دار 20 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج لبه دار 20 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج لبه دار 30 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج لبه دار 30 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج دیجیتال لبه دار آسیمتو
کولیس عمق سنج دیجیتال لبه دار آسیمتو
کولیس عمق سنج لبه دار آسیمتو
کولیس عمق سنج لبه دار آسیمتو
کولیس عمق سنج لبه دار 15 آسیمتو
کولیس عمق سنج لبه دار 15 آسیمتو
کولیس عمق سنج ساعتی 20 سانتآسیمتو
کولیس عمق سنج ساعتی 20 سانتآسیمتو
کولیس عمق سنج ساعتی 30 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج ساعتی 30 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج ساعتی آسیمتو
کولیس عمق سنج ساعتی آسیمتو
کولیس عمق سنج ساعتی 15 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج ساعتی 15 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج دیجیتال 15 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج دیجیتال 15 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج دیجیتال 20 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج دیجیتال 20 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج دیجیتال 30 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج دیجیتال 30 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج 30 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج 30 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج 50 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج 50 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج دیجیتال آسیمتو
کولیس عمق سنج دیجیتال آسیمتو
کولیس عمق سنج آسیمتو
کولیس عمق سنج آسیمتو
کولیس عمق سنج 15 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج 15 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج 20 سانت آسیمتو
کولیس عمق سنج 20 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال آسیمتو
کولیس دیجیتال 30 سانت فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال 30 سانت فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال 50 سانت فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال 50 سانت فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال 80 سانت فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال 80 سانت فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال 100 سانت فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال 100 سانت فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال ضخامت لوله 150-0 آسیمتو
کولیس دیجیتال ضخامت لوله 150-0 آسیمتو
کولیس دیجیتال ضخامت لوله آسیمتو
کولیس دیجیتال ضخامت لوله آسیمتو
کولیس دیجیتال ضخامت لوله سایز 200-0 آسیمتو
کولیس دیجیتال ضخامت لوله سایز 200-0 آسیمتو
کولیس دیجیتال ضخامت لوله سایز 300-0 آسیمتو
کولیس دیجیتال ضخامت لوله سایز 300-0 آسیمتو
کولیس دیجیتال کوچک آسیمتو
کولیس دیجیتال کوچک آسیمتو
گیج جوشکاری سایز 20-0
گیج جوشکاری سایز 20-0
کولیس دیجیتال کوچک با فک پهن سایز 30-0 آسیمتو
کولیس دیجیتال کوچک با فک پهن سایز 30-0 آسیمتو
گیج دیجیتال جوشکاری سایز 20-0
گیج دیجیتال جوشکاری سایز 20-0
گیج دیجیتال سایز 12.5-0 جوشکاری
گیج دیجیتال سایز 12.5-0 جوشکاری
گیج دیجیتال جوشکاری
گیج دیجیتال جوشکاری
کولیس دیجیتال فک بلند 150 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند 150 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند 200 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند 200 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند با فک بالا آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند 60 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند 60 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند 80 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند 80 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند 100 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند 100 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال با فک متغیر آسیمتو سایز 300-0
کولیس دیجیتال با فک متغیر آسیمتو سایز 300-0
کولیس دیجیتال فک بلند آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند آسیمتو 30 سانت
کولیس دیجیتال فک بلند آسیمتو 30 سانت
کولیس دیجیتال فک بلند 50 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال فک بلند 50 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال با فک متغیر آسیمتو
کولیس دیجیتال با فک متغیر آسیمتو
کولیس دیجیتال با فک متغیر آسیمتو سایز 150-0
کولیس دیجیتال با فک متغیر آسیمتو سایز 150-0
کولیس دیجیتال با فک متغیر آسیمتو سایز 200-0
کولیس دیجیتال با فک متغیر آسیمتو سایز 200-0
کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو سایز 150-0
کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو سایز 150-0
کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو سایز 200-0
کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو سایز 200-0
کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو
کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو
کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو سایز 300-0
کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو سایز 300-0
کولیس دیجیتال شیار داخل آسیمتو سایز 150-20
کولیس دیجیتال شیار داخل آسیمتو سایز 150-20
کولیس دیجیتال شیار داخل آسیمتو سایز 200-20
کولیس دیجیتال شیار داخل آسیمتو سایز 200-20
کولیس دیجیتال شیار داخل آسیمتو سایز300-30
کولیس دیجیتال شیار داخل آسیمتو سایز300-30
کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو
کولیس دیجیتال شیار خارج آسیمتو
کولیس دیجیتال برای موقعیت و عرض شیار سایز 200-3
کولیس دیجیتال برای موقعیت و عرض شیار سایز 200-3
کولیس دیجیتال برای موقعیت و عرض شیار سایز 300-4
کولیس دیجیتال برای موقعیت و عرض شیار سایز 300-4
کولیس دیجیتال شیار داخل آسیمتو
کولیس دیجیتال شیار داخل آسیمتو
کولیس دیجیتال برای موقعیت و عرض شیار
کولیس دیجیتال برای موقعیت و عرض شیار
کولیس دیجیتال برای موقعیت و عرض شیار 12.5-3
کولیس دیجیتال برای موقعیت و عرض شیار 12.5-3
کولیس دیجیتال فک کارباید آسیمتو
کولیس دیجیتال فک کارباید آسیمتو
کولیس دیجیتال بدنه کربن آسیمتو
کولیس دیجیتال بدنه کربن آسیمتو
کولیس دیجیتال نوری و خورشیدی 30 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال نوری و خورشیدی 30 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال نوری و خورشیدی 20 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال نوری و خورشیدی 20 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال نوری و خورشیدی 15سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال نوری و خورشیدی 15سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال نوری و خورشیدی آسیمتو
کولیس دیجیتال نوری و خورشیدی آسیمتو
کولیس دیجیتال مدل ابسلوت و تیپ میتوتویو 30 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال مدل ابسلوت و تیپ میتوتویو 30 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال مدل ابسلوت و تیپ میتوتویو 20 سانت اسیمتو
کولیس دیجیتال مدل ابسلوت و تیپ میتوتویو 20 سانت اسیمتو
کولیس دیجیتال مدل ابسلوت و تیپ میتوتویو 15 سانت
کولیس دیجیتال مدل ابسلوت و تیپ میتوتویو 15 سانت
کولیس دیجیتال مدل ابسلوت و تیپ میتوتویو
کولیس دیجیتال مدل ابسلوت و تیپ میتوتویو
کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 30 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 30 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 20 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 20 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 15 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 15 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال صفحه بزرگ آسیمتو
کولیس دیجیتال صفحه بزرگ آسیمتو
کولیس دیجیتال 30 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال 30 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال 20 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال 20 سانت آسیمتو
کولیس دیجیتال 15 سانت
کولیس دیجیتال 15 سانت
کولیس دیجیتال آسیمتو 10 سانت
کولیس دیجیتال آسیمتو 10 سانت
کولیس دیجیتال آسیمتو
کولیس دیجیتال آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی 20 سانت طرح میتوتویو آسیمتو
کولیس ساعتی 20 سانت طرح میتوتویو آسیمتو
کولیس ساعتی 15 سانت طرح میتوتویو آسیمتو
کولیس ساعتی 15 سانت طرح میتوتویو آسیمتو
کولیس ساعتی فک کارباید آسیمتو
کولیس ساعتی فک کارباید آسیمتو
کولیس ساعتی فک کارباید 15 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی فک کارباید 15 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی فک کارباید 20 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی فک کارباید 20 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی 20 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی 20 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی 20 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی 20 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی 30 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی 30 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی 15 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی 15 سانت آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس ساعتی آسیمتو
کولیس پایه دار آسیمتو
کولیس پایه دار ساعتی 45 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار ساعتی 45 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار ساعتی 60 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار ساعتی 60 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار یا کولیس ارتفاع سنج ساعتی 100 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار یا کولیس ارتفاع سنج ساعتی 100 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار (ارتفاع سنج) آسیمتو
کولیس پایه دار (ارتفاع سنج) آسیمتو
کولیس پایه دار یا ارتفاع سنج 60 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار یا ارتفاع سنج 60 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار ارتفاع سنج 30 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار ارتفاع سنج 30 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار (ارتفاع سنج) 100 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار (ارتفاع سنج) 100 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار دیجیتال آسیمتو
کولیس پایه دار دیجیتال آسیمتو
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار دیجیتال 45 سانت آسیمتو کد 627
کولیس پایه دار دیجیتال 45 سانت آسیمتو کد 627
کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانت آسیمتو کد 627
کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانت آسیمتو کد 627
کولیس پایه دار دیجیتال آسیمتو کد 626
کولیس پایه دار دیجیتال آسیمتو کد 626
کولیس پایه دار یا ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت آسیمتو کد 626
کولیس پایه دار یا ارتفاع سنج دیجیتال 30 سانت آسیمتو کد 626
کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانت آسیمتو کد 626
کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانت آسیمتو کد 626
کولیس پایه دار دیجیتال یا ارتفاع سنج آسیمتو کد 625
کولیس پایه دار دیجیتال یا ارتفاع سنج آسیمتو کد 625
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت آسیمتو کد 625
کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت آسیمتو کد 625
کولیس پایه دار یا ارتفاع سنج دیجیتال 100 سانت آسیمتو کد 623
کولیس پایه دار یا ارتفاع سنج دیجیتال 100 سانت آسیمتو کد 623
کولیس پایه دار ساعتی آسیمتو
کولیس پایه دار ساعتی آسیمتو
کولیس پایه دار ساعتی 30 سانت آسیمتو
کولیس پایه دار ساعتی 30 سانت آسیمتو
خطکش آسیمتو
خط کش صنعتی مدرج 30 سانت
خط کش صنعتی مدرج 30 سانت
خط کش صنعتی مدرج 60 سانت
خط کش صنعتی مدرج 60 سانت
خط کش صنعتی مدرج 1 متری
خط کش صنعتی مدرج 1 متری
خط کش صنعتی مدرج 1.5 متری
خط کش صنعتی مدرج 1.5 متری
خط کش صنعتی مدرج 2 متری
خط کش صنعتی مدرج 2 متری
خط کش مویی دقیق 100 سانت
خط کش مویی دقیق 100 سانت
خط کش صنعتی مدرج
خط کش صنعتی مدرج
خط کش دیجیتال عمودی سایز 1000-0 آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی سایز 1000-0 آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 15 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 15 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 20 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 20 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 30 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 30 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 60 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال افقی 60 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال صنعتی افقی 45 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال صنعتی افقی 45 سانت آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی
خط کش دیجیتال عمودی
خط کش دیجیتال عمودی سایز 150-0 میلیمتر آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی سایز 150-0 میلیمتر آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی سایز 200-0 میلیمتر
خط کش دیجیتال عمودی سایز 200-0 میلیمتر
خط کش دیجیتال عمودی سایز 300-0 میلیمتر آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی سایز 300-0 میلیمتر آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی 600-0 میلیمتر آسیمتو
خط کش دیجیتال عمودی 600-0 میلیمتر آسیمتو
ساعت اندیکاتور
ساعت اندیکاتور دیجیتال با نمایش انالوگ کورس 25 میلیمتر
ساعت اندیکاتور دیجیتال با نمایش انالوگ کورس 25 میلیمتر
ساعت اندیکاتور دیجیتال با نمایش انالوگ کورس 12.5 میلیمتر
ساعت اندیکاتور دیجیتال با نمایش انالوگ کورس 12.5 میلیمتر
ساعت اندیکاتور دیجیتال نمایش آنالوگ آسیمتو
ساعت اندیکاتور دیجیتال نمایش آنالوگ آسیمتو
ساعت اندیکاتور ضد ضربه آسیمتو
ساعت اندیکاتور ضد ضربه آسیمتو
ساعت اندیکاتور ضد آّب آسیمتو
ساعت اندیکاتور ضد آّب آسیمتو
ساعت اندیکاتور کرس 100-0 آسیمتو
ساعت اندیکاتور کرس 100-0 آسیمتو
ساعت اندیکاتور ضد ضربه کورس 20-0 آسیمتو آسیمتو
ساعت اندیکاتور ضد ضربه کورس 20-0 آسیمتو آسیمتو
ساعت اندیکاتور مرکز یاب آسیمتو
ساعت اندیکاتور مرکز یاب آسیمتو
رفرنس یاب محور Z(ساعت Z) آسیمتو
رفرنس یاب محور Z(ساعت Z) آسیمتو
ساعت اندیکاتور افقی(پشت پیستون) آسیمتو
ساعت اندیکاتور افقی(پشت پیستون) آسیمتو
ساعت اندیکاتور دیجیتال آسیمتو
ساعت اندیکاتور دیجیتال آسیمتو
ساعت اندیکاتور دیجیتال کورس 12.5-0 میلیمتر آسیمتو
ساعت اندیکاتور دیجیتال کورس 12.5-0 میلیمتر آسیمتو
ساعت اندیکاتور دیجیتال آسیمتو کورس 25-0
ساعت اندیکاتور دیجیتال آسیمتو کورس 25-0
ساعت اندیکاتور دیجیتال آسیمتو کورس 50-0
ساعت اندیکاتور دیجیتال آسیمتو کورس 50-0
ساعت اندیکاتور دیجیتال ضد آب آسیمتو
ساعت اندیکاتور دیجیتال ضد آب آسیمتو
ساعت اندیکاتور دیجیتال ضد آب آسیمتو کورس 12.5 میلیمتر
ساعت اندیکاتور دیجیتال ضد آب آسیمتو کورس 12.5 میلیمتر
ساعت اندیکاتور آسیمتو
ساعت اندیکاتور آسیمتو
ساعت اندیکاتور کورس 1-0 آسیمتو
ساعت اندیکاتور کورس 1-0 آسیمتو
ساعت اندیکاتور صفحه کوچک آسیمتو
ساعت اندیکاتور صفحه کوچک آسیمتو
ساعت اندیکاتور کورس 30-0 آسیمتو
ساعت اندیکاتور کورس 30-0 آسیمتو
ساعت شیطانکی آسیمتو
ساعت شیطانکی صفحه کوچک
ساعت شیطانکی صفحه کوچک
ساعت شیطانکی صفحه بزرگ
ساعت شیطانکی صفحه بزرگ
ساعت شیطانکی کورس 1 میلیمتر
ساعت شیطانکی کورس 1 میلیمتر
ساعت شیطانکی کورس 0.8 میلیمتر
ساعت شیطانکی کورس 0.8 میلیمتر
ساعت شیطانکی کورس بلند آسیمتو
ساعت شیطانکی کورس بلند آسیمتو
ساعت شیطانکی آسیمتو
ساعت شیطانکی آسیمتو
ساعت شیطانکی آسیمتو
ساعت شیطانکی آسیمتو
ساعت شیطانکی آسیمتو
ساعت شیطانکی آسیمتو
پایه ساعت آسیمتو
پایه ساعت خرطومی آسیمتو
پایه ساعت خرطومی آسیمتو
پایه ساعت خرطومی 80 کیلویی آسیمتو
پایه ساعت خرطومی 80 کیلویی آسیمتو
پایه ساعت مفصلی آسیمتو
پایه ساعت مفصلی آسیمتو
پایه ساعت هیدرولیک آسیمتو
پایه ساعت هیدرولیک آسیمتو
پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی آسیمتو
پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی آسیمتو
پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی 80 کیلویی آسیمتو
پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی 80 کیلویی آسیمتو
پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی 100 کیلویی آسیمتو
پایه ساعت مخصوص ساعت شیطانکی 100 کیلویی آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی آسیمتو
پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی 50*150*200 آسیمتو
پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی 50*150*200 آسیمتو
پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی سایز 50*200*300 آسیمتو
پایه ساعت اندیکاتور گرانیتی سایز 50*200*300 آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*150*150 آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*150*150 آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*230*150 آسیمتو
پایه ساعت گرانیتی سایز 50*230*150 آسیمتو
پایه ساعت آسیمتو
پایه ساعت آسیمتو
گیج داخل سنج آسیمتو
گیج داخل سنج(سیلند)دیجیتال آسیمتو
گیج داخل سنج(سیلند)دیجیتال آسیمتو
گیج داخل سیلندر خم
گیج داخل سیلندر خم
گیج داخل سنج(سیلند) ساعتی آسیمتو
گیج داخل سنج(سیلند) ساعتی آسیمتو
پرگار آسیمتو
پرگار خارج ساعتی آسیمتو 30-10
پرگار خارج ساعتی آسیمتو 30-10
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو 20-0
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو 20-0
پرگار داخل دیجیتال آسیمتو
پرگار داخل دیجیتال آسیمتو
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو
پرگار ساعتی خارج آسیمتو
پرگار ساعتی خارج آسیمتو
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو50-30
پرگار خارج دیجیتال آسیمتو50-30
ضخامت سنج آسیمتو
ضخامت سنج دیجیتال کوچک
ضخامت سنج دیجیتال کوچک
شابلون آسیمتو
شابلون R سنج آسیمتو
شابلون R سنج آسیمتو
شابلون دنده(شابلون رزوه)
شابلون دنده(شابلون رزوه)
شابلون R سنج دیجیتال آسیمتو
شابلون R سنج دیجیتال آسیمتو
شابلون فیلر آسیمتو
شابلون فیلر آسیمتو
زاویه سنج آسیمتو
زاویه سنج
زاویه سنج
زاویه سنج 180 درجه مدرج
زاویه سنج 180 درجه مدرج
زاویه سنج 180 درجه
زاویه سنج 180 درجه
زاویه سنج نقاله ای
زاویه سنج نقاله ای
زاویه سنج دیجیتال360 درجه
زاویه سنج دیجیتال360 درجه